T.H.I. Tender Auction

ผู้ร่วมประมูลสามารถดูสภาพเครื่องจักรจริง ถ้าเครื่องจักรจอดอยู่ในลานจอดของบริษัทฯ
การประมูลยื่นซองนิยมในกลุ่มผู้ซื้อที่ชอบการประมูลแบบดั้งเดิม

How to Participate in the T.H.I. Tender Auction

การเข้าร่วมประมูลยื่นซอง T.H.I. ผู้ประมูลต้องถือบัตรสมาชิก T.H.I.

STEP1 Registration
arrow ลงทะเบียนการเข้าร่วมประมูลในแบบฟอร์ม Auction Registration และ แฟ๊กซ์กลับตามเบอร์แฟ๊กซ์ที่ระบุไว้ image

STEP2 Check in on the Auction Day
arrow กรุณานำบัตรสมาชิก T.H.I. ติดตัวมาด้วยเพื่อความสะดวกในการเช็คอิน image

STEP3 Bidding
arrow สามารถยื่นซองประมูลด้วยตัวเองที่T.H.I. Auction Centerโดยการหย่อนซองลงในกล่องประมูลทีตั้งอยู่ภายในสำนักงานบริษัทฯ image

STEP4 Successful Bid
arrow ทางบริษัทฯ จะแจ้งผู้ร่วมประมูลผลการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วันทำการหลังจากการปิดประมูลยื่นซอง

STEP5 Payment and Delivery
Payment
หลังการประมูล ผู้ประมูลได้จะได้รับอินวอยซ์จากแผนกบัญชี เพื่อนำไปชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ระบุในอินวอยซ์ คุณสามารถรับเครื่องจักรที่คุณประมูลได้หลังจากที่ทางบริษัทฯได้รับการชำระเงินแล้ว

Transportation
การขนส่ง และ การขนส่งระหว่างประเทศ
ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการด้านขนส่ง กรุณาติดต่อแผนกโลจิสติคส์เพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ

การรับสินค้าในประเทศ
ที่ตั้งของเครื่องจักรจะถูกระบุไว้ในรายการประมูลบนหน้าเว็บไซด้ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นลานจอดหรือท่าเรือทั่วประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเข้าไปรับเครื่องจักร ถ้าต้องการข้อมูล สามารถติดต่อแผนกโลจิสติคส์ของบริษัทฯ


T.H.I. Corp. (Trading Heavy-equipment Initiative) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Japan Post Code: 230-0053
Phone: +81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020