Special Video Auction Information

การประมูลสเปเชียล เป็นการประมูลแบบเดียวกับการประมูลพรีเมียร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ T.H.I. Yokohama Auction Centre โดยใช้ระบบปุ่มกดแบบไร้สาย
เครื่องจักรจะขึ้นเป็นรายการต่อรายการ ผู้ร่วมประมูลสามารถร่วมประมูลได้ตามรายการ
ผู้ร่วมประมูลสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจักรตามภาพที่ฉายบนจอ
การประมูลสเปเชียลจะมีรายการน้อยกว่าการประมูลพรีเมียร์ แต่ขั้นตอนการร่วมประมูลเหมือนกัน

เกี่ยวกับการประมูลพรีเมียร์T.H.I. Corp. (Trading Heavy-equipment Initiative) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Japan Post Code: 230-0053
Phone: +81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020