The PremierParade in Narita

16 กุมภาพันธ์(วันพุธ)

วันตรวจสภาพเครื่องจักร: 14 -16 กุมภาพันธ์

กำลังมา

Narita

16 กุมภาพันธ์ (วันพุธ)

โปรดเลือกวิธีที่คุณต้องการเข้าร่วมประมูล

ร่วมประมูลครั้งแรก? คลิกที่นี่

เยี่ยมชมและร่วมประมูล

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมสถานที่จัดงานนาริตะ

กำลังมา

ร่วมประมูลออนไลน์

การแข่งประมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

คลิกที่นี่เพื่อสมัครประมูลออนไลน์ Goofee-Bid

กำลังมา

Proxy Bid

คลิกที่นี่เพื่อใส่ราคา Proxy Bid ก่อนเริ่มประมูล

Proxy Bid (เว็บ/โทรสาร)

เบี้ยประมูล

ผู้ชนะการประมูลผ่านGoofee-bid หรือ Proxy Bid ต้องชำระเบี้ยประมูล 10,000 เยนต่อล็อต แต่จะไม่เก็บจากผู้ประมูลที่เข้าประมูลในลานนาริตะ

วันสิ้นสุดการประมูล
วันชำระเงิน -
วันรับเครื่องจักรที่ซื้อ -
วันสุดท้ายของการรับเครื่องจักรที่ซื้อ-