Internet Auction Information

Assetline.com là trang web đấu giá , mua bán trao đổi duy nhất trên thế giới, ở đây mọi rủi ro giữa người mua và người bán sẽ không còn bằng hình thức mua bán qua internet.
Với sự tham gia của hơn 120,000 hội viên đăng ký trên tòan thế giới, Assetline tổ chứ đấu giá hằng tuần. Hệ thống đánh giá chất lượng của chúng tôi được biết đến về độ tin cậy và chi tiết, hơn 50 chi tiết của máy được kiểm tra và thể hiện trên bảng đánh giá chất lượng.STEP1 Registration
Screen image Screen image image

1)Hãy đăng nhập vào trang webwww.AssetLine.com

 

2)Hãy nhấn vào nút «Đăng Ký»

 

3)HÃY ĐIềN ĐầY Đủ THÔNG TIN, VÀ NHữNG THÔNG TIN NÀY Sẽ ĐƯợC CHUYểN TớI ASSETLINE. SAU ĐÓ NHÂN VIÊN CủA CHÚNG TÔI Sẽ LIÊN Hệ VớI BạN


STEP2 Viewing Lists and Assessments
Screen image Screen image Screen image

1)NHậP ĐịA CHỉ EMAIL VÀ MậT KHẩU Để ĐĂNG NHậP VÀO TRANG WEB ASSETLINE

 

2)Nhấn vào nút « List hàng/Đặt giá»

 

3)Nhấn vào nút « Chi Tiết» cho từng máy mà bạn muốn xem

         
Screen image  

4)Hình ảnh và bảng đánh giá chất lượng sẽ được hiện ra

   


STEP3 Bidding on Units
Screen image

* HộP THọAI ĐặT GIÁ Sẽ KHÔNG HIệN RA, NếU NHƯ CHƯA ĐĂNG NHậP. VUI LÒNG QUAY LạI TRANG CHủ Để ĐĂNG NHậP

1)NHậP VÀO GIÁ MÀ BạN MUốN ĐặT CHO THIế Bị TƯƠNG ứNG VÀO Vị TRÍ CÓ Để « GIÁ CủA BạN»

 

2) Nhấn vào nút «Đặt giá»ở đầu trang

   
         
Screen image Screen image
   

3)Xin vui lòng kiểm tra cẩn thận các chi tiết về máy cũng như giá được đặt và nhấn vào nút «Đặt giá» (Bạn phải đánh dấu xác nhận vào ô đã đọc và đồng ý với các quy định)

 

4)GIÁ CủA BạN ĐÃ ĐƯợC GHI NHậN


STEP4 Successful Bid
KHÁCH HÀNG ĐấU GIÁ THFNH CÔNG Sẽ ĐƯợC THÔNG BÁO BằNG EMAIL VÀ ĐIệN THọAI

Payment
HÓA ĐƠN THANH TÓAN Sẽ ĐƯợC GửI KHI ĐấU GIÁ KếT THÚC. KHÁCH HÀNG PHảI THANH TÓAN TRONG VÒNG 4 NGÀY Kể Từ NGÀY ĐấU GIÁ KếT THÚC. MÁY CHỉ ĐƯợC GIAO HÀNG SAU KHI HÓA ĐƠN ĐÃ ĐƯợC THANH TÓAN

Transportation
  Vận tải... Xin vui lòng liên hệ với chún tôi để biế được chi phí vận chuyển nội địa hoặc xuất khẩu. Hàng sẽ được vận chuyển sau khi khách hàng đã thanh tóan phí vận chuyển
NHậN HÀNG.... MÁY VÀ THIếT Bị Sẽ ĐƯợC GIAO TạI ĐịA ĐIểM ĐÃ ĐƯợC THÔNG BÁO TRÊN ĐấU GÍA


T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Japan Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020