Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng Của THI

Hệ thống đánh giá chất lượng của THI nổi tiếng về tính chi tiết, và được đảm bảo tính chính xácVới đội ngũ thẩm định viên được đào tạo và có chứng chỉ,. hơn 50 chi tiết máy được kiểm tra, thẩm định chất lượng và được công bố trên báo cáo đánh giá chất lượng cùng với hình ảnh chi tiết. Bảng báo cáo đánh giá chất lượng được đăng trên trang web đấu giá để tất cả khách hàng có thể tham khảo bất cứ khi nào Để đảm bảo tính chính xác cho bảng đánh giá chất lượng chúng tôi luôn có những kháo đào tạo và cập nhật kiến thưc cho đội ngũ thẩm định viên

Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng Của THI
  • Bảng đánh giá

  • Sổ tay đánh giá


Ví dụ: Máy đào