การประเมินสภาพเครื่องจักร

ระบบการประเมินของ T.H.I เป็นที่ยอมรับในแวดวงการประมูล การตรวจสอบรายละเอียดเกือบ 50 รายการ พร้อมระบุ
ความคิดเห็นและรูปถ่ายถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ประเมินที่มีความชำนาญด้านเครื่องจักร
ผู้ร่วมประมูลสามารถดูรายงานการประเมินเหล่านี้ จากหน้าเว็บไซด์
ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมและฝึกสอนผู้ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของรายงานประเมินสภาพเครื่องจักร

ระบบการประเมินของ T.H.I
  • ใบประเมินสภาพ

  • คู่มือการประเมินสภาพ


Example : Excavator