T.H.I. Assessment System

ระบบการประเมินของ T.H.I เป็นที่ยอมรับในแวดวงการประมูล
การตรวจสอบรายละเอียดเกือบ 50 รายการ พร้อมระบุความคิดเห็นและรูปถ่ายถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ประเมินที่มีความชำนาญด้านเครื่องจักร
ผู้ร่วมประมูลสามารถดูรายงานการประเมินเหล่านี้ จากหน้าเว็บไซด์
ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมและฝึกสอนผู้ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของรายงานประเมินสภาพเครื่องจักร

T.H.I. Assessment

■ ใบประเมินสภาพ
photo


■ คู่มือการประเมินสภาพ (DVD)
photo
image

photo photo photo
photo photo photo


T.H.I. Corp. (Trading Heavy-equipment Initiative) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Japan Post Code: 230-0053
Phone: +81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020