Anytime AssetLine

Anytime AssetLine Schedule

Coming Soon

Anytime AssetLine Auction เป็นการประมูลอินเตอร์เน็ตแบบแข่งราคากัน การประมูลจะเริ่มเมื่อมีคนเปิดประมูลและผู้ให้ราคาสูงสุดของแต่ละรายการเป็นผู้ชนะ

แต่ละรายการมีเวลาการประมูลต่างกัน เราจึงมีรายการประมูลต่อเนื่องตลอดเวลา